Sony Center

SonyCenter Potsdamer Platz Berg Fuji Hokusai
1. SonyCenter, 2005, 40 x 81,5 cm, Pigmentprint on Cottonpaper